Plan van aanpak

Doel

In 2015 bestaan de Berger- en de Egmondermeerpolder 450 jaar. Met een oppervlakte van 1200 hectare was de droogmakerij van de Berger- en Egmondermeer - een gezamenlijk project van de Lamoraal van Egmond en de Heer van Bergen - de grootste van de zestiende eeuw. Een belangrijk historisch feit dat natuurlijk vraagt om een feestelijke herdenking. Ook kent het oorspronkelijke deel van de polders, gelegen tussen de plaatsen Bergen, Egmond, Alkmaar en Heiloo nog de originele verkaveling. Er heeft dus geen ruilverkaveling of landinrichting plaatsgevonden.

Het nog vrijwel gave karakteristieke landschap van de polders gelegen tussen de coulissen van duinen en strandwallen kan dan ook uitstekend dienen als passend decor voor de festiviteiten.

Initiatiefgroep

Op initiatief van een groep (oud-)inwoners uit de beide polders is op 14 april 2014 een stichting opgericht, die tot doel heeft aan dit historische feit in en rond het jubileumjaar op feestelijke wijze aandacht te geven. De stichting bereidt een programma voor:

  • waaraan zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen aan laagdrempelig activiteiten, die er op zijn gericht om de bewoners van de inliggende woonwijken en andere geïnteresseerden bewust te maken van de historische grond waarop zij leven. Dit zal o.m. gebeuren met themadagen en open weekenden, die bezocht kunnen worden d.m.v. wandel-, fiets- en vaarroutes;
  • waarin aandacht wordt gevraagd voor het cultuurhistorisch erfgoed (dijken- en vaarten met het nog aanwezige bemalingssysteem met de originele molens, Bosmolen, Geestmolen, Viaanse Molen;
  • waarin veel ruimte is voor culturele manifestaties en evenementen, zoals kunst- en poëzieroute, foto- en schilderprojecten, (locatie-)theatervoorstellingen, historische lezingen en/of tentoonstelling met een geschiedkundige beschrijving van de totstandkoming van de droogmakerijen; 
  • waarin gezocht wordt naar verbinding en waarin ieder die daarin geïnteresseerd is kennis kan nemen van de vele verschillende facetten van beide polders, zoals cultureel erfgoed, natuur, landschap, archeologie, kunst, agrarisch gebruik, zorgboerderijen, recreatie.

De stichting ‘Berger- en Egmondermeer 450 jaar’ is als rechtspersoon verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van het programma, vergunningsaanvragen, opdrachtverlening voor beveiliging, bewegwijzering en toezicht, de fondsenwerving en de communicatie en promotie. 
De stichting BEM450 jaar is gevestigd te Bergen.

De stichting BEM450 is een goedgekeurde ANBI-instelling. Het volledige plan van aanpak, de statuten van de stichting en de ANBI-aanvraag kunt u op aanvraag inzien. Mail hiervoor naar pieterkraakman@hotmail.com.